About Us

Xiamen Jin Zuoyou Buddha Co.Ltd 

Address: Zhangcuo, Lianqianvillage, Neicuotown, Xiangandistrict, Xiamen, China

Contacts: Ms.Cai

TEL: +86-592-7277777

Mobile: +86-13666016656

FAX: +86-592-7277237

E-mail: jin_zuo_you@hotmail.com

www.bestincensestick.net


Home > Contact Us

Xiamen Jin Zuoyou Buddha CO.Ltd.    

Address: ZhangCuo,LianQianVillage,NeiCuoTown,XiangAnDistrict,XiaMen,China

Contacts: Ms.Cai

TEL: +86-592-7277777

Mobile: +86-13666016656

FAX: +86-592-7277237

Email: jin_zuo_you@hotmail.com

www.incense-sticks-factory.com